Korzystanie z Amazon Alexa i Todoist

Dostępne dla

 • Startowy
 • Pro
 • Business

Uwaga

Ta integracja zostanie wycofana z dniem 1 lipca 2024 r. Od tego dnia Amazon przestanie świadczyć wsparcie techniczne dla usługi List Management API niezbędnego do synchronizacji list i Todoist.

Zarządzaj zadaniami Todoist na dowolnym urządzeniu Amazon Echo, korzystając z pomocy Alexy. Dzięki komendom głosowym możesz teraz dodawać nowe zadania w Todoist, zaktualizować swoją listę zakupów lub poprosić o odczytanie zadań ze swojej listy.

Konfigurowanie integracji

 1. Uruchom aplikację Alexa na swoim urządzeniu.
 2. W dolnej części ekranu, wybierz More (Więcej).
 3. Wybierz Skills & Games (umiejętności i gry).
 4. Znajdź Todoist na liście i kliknij.
 5. Naciśnij przycisk Enable to Use (włącz, aby korzystać).
 6. Upewnij się, że przełączniki uprawnień Lists Read Access (odczyt list) oraz Lists Write Access (zapis list) ustawione są w pozycji „włączone”. Kliknij Save Permissions (zapisz uprawnienia).
 7. Naciśnij Ustawienia.
 8. Wybierz Link Account (połącz konto).
 9. Jeśli nie jesteś zalogowany(-a) do Todoist w przeglądarce, zrób to teraz.

Korzystanie z integracji

Możesz poprosić Alexę, by dodała zadanie do Twojej listy zakupów, odczytała na głos zadania na dziś, a nawet zsynchronizowała Twoje zadania z Todoist. Oto kilka rzeczy, o które możesz zapytać Alexę:

CzynnośćRezultat
Powiedz: „Alexa, add buy coffee to my Shopping list.” (Alexa, dodaj „Kupić kawę” do mojej listy „Zakupy”).Zadanie „kupić kawę” zostanie dodane do projektu Lista zakupów Alexy w Todoist.
Powiedz: „Alexa, add pick up the kids tomorrow at 4 pm to my To-do list.” (Alexa, dodaj „odebrać dzieciaki” jutro o 16:00 do mojej listy „to-do”).Zadanie „odebrać dzieciaki” zostanie dodane do listy projektu To-do Alexy w Todoist, z terminem realizacji jutro o 16:00.
Zapytaj: „Alexa, what's on my To-do list?” (Alexa, co jest na mojej liście to-do?).Alexa odczyta wszystkie zadania z listy To-do.
Powiedz: „Alexa, add pay the rent every first to my To-do list.” (Alexa, dodaj „opłacić czynsz pierwszego” do mojej listy „to-do”).Zadanie cykliczne „opłacić czynsz” zostanie dodane do projektu lista to-do Alexa w Todoist, a jego termin określony na pierwszy dzień każdego miesiąca.
Powiedz: „Alexa, complete buy coffee.” (Alexa, ukończ „Kupić kawę”).Zadanie „Kupić kawę” zostanie ukończone zarówno na liście Alexy, jak i w Todoist.
Dodaj w Todoist zadanie w projekcie Lista zakupów Alexa.Zadanie zostanie zsynchronizowane i dodane do listy Zakupy Alexy.
Dodaj w Todoist zadanie w projekcie Lista to-do Alexy.Zadanie zostanie zsynchronizowane i dodane do listy To-do Alexy.
W Todoist dodaj do zadania etykietę @Alexa.Zadanie zostanie zsynchronizowane i dodane do listy To-do Alexy. (Zadania dodawane do Listy zakupów Alexy bedą synchronizowane z listą Zakupy Alexy.)

Jak działa ta integracja

Wkrótce po tym, jak włączysz umiejętność Todoist i powiążesz swoje konto, zobaczysz w Todoist dwa nowe projekty: Lista zakupów Alexy oraz Lista To-do Alexy.

Wszystkie pozycje z listy Zakupy Alexy będą synchronizowane z projektem Lista zakupów Alexy w Todoist.

Alexa-Todoist-Shopping.png

Wszystkie pozycje z listy To-do Alexy będą synchronizowane z projektem Lista to-do Alexy w Todoist.

Alexa-Todoist-To-do.png

Wszystkie zadania z etykietą @Alexa w Todoist (również te spoza projektu Lista zakupów Alexy) będą synchronizowane z listą To-do Alexy.

Alexa-Todoist-label.png

Za każdym razem, gdy dodasz, ukończysz lub usuniesz zadanie Alexa, nastąpi aktualizacja danych Todoist i Alexy.

FAQ

Obecnie możesz używać Alexy z Todoist w językach angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, japońskim, hiszpańskim i portugalskim.

Nie. Alexa nie jest w stanie rozpoznawać terminów.

Mimo, że taka możliwość istniała w poprzedniej wersji integracji, od momentu aktualizacji API Alexy utrzymanie tego rozwiązania okazało się bardzo skomplikowane pod względem technicznym.

Tak. Wystarczy, że powiesz „Alexa, complete” (Alexa, ukończ) i wymienisz nazwę zadania. Spowoduje to ukończenie tego zadania zarówno w Todoist, jak i na liście zadań Alexy.

Oczywiście! Jeśli integracja jest aktywna, Twoja Karma w Todoist wzrośnie za każdym razem, gdy ukończysz zadanie za pośrednictwem Alexy.

Nie. Zadania z listy zakupów Alexy będą synchronizowane tylko z listą Zakupy Alexy.

Tak. Wszystkie zadania, które obecnie znajdują się na listach ZakupyTo-do Alexy będą synchronizowane z odpowiadającymi im projektami w Todoist.

Jeśli Twoje zadanie w Todoist ma termin cykliczny, zostanie ono przywrócone na listę Alexy przy najbliższej synchronizacji. Jeśli chcesz ukończyć to zadanie na zawsze, znajdź je w Todoist i oznacz jako ostatecznie ukończone:

Kliknij zadanie prawym przyciskiem i wybierz Ukończ na zawsze.

Tak. Sugerujemy dodawanie zadań z etykietą @Alexa do projektów współdzielonych tylko w sytuacji kiedy chcesz, aby mogła je ukończyć również inna osoba.

Kiedy próbujesz włączyć umiejętność przy użyciu polecenia głosowego, Alexa nie wie, którego konta Todoist ma ona dotyczyć. Aby połączyć konto, wykonaj poniższe czynności:

 1. Zaloguj się na stronie https://alexa.amazon.com.
 2. Po lewej stronie wybierz zakładkę Skills tab (umiejętności).
 3. W prawym górnym rogu wybierz Your Skills (Twoje umiejętnośc).
 4. Wybierz Todoist.
 5. W prawym górnym rogu kliknij Settings (ustawienia).
 6. W prawym górnym rogu kliknij Link account (powiąż konto).
 7. Jeśli nie jesteś zalogowany(-a) do Todoist w przeglądarce, zrób to teraz.
 8. Wróć do strony ustawień, kliknij Ustawienia.
 9. Włącz Lists Read Access (uprawnienie do odczytu list) oraz Lists Write Access (uprawnienie do zapisu list).
 10. Wybierz Save Settings (zapisz ustawienia).

Todoist i Alexa zostały poprawnie powiązane.

Upewnij się, że umiejętnościom Todoist (Todoist skill) zostały przyznane wszystkie niezbędne uprawnienia:

 1. Zaloguj się na stronie https://alexa.amazon.com.
 2. Po lewej stronie wybierz zakładkę Skills tab (umiejętności).
 3. W prawym górnym rogu wybierz Your Skills (Twoje umiejętnośc).
 4. Wybierz Todoist.
 5. W prawym górnym rogu kliknij Settings (ustawienia).
 6. Sprawdź, czy przełączniki Lists Read Access (uprawnienie do odczytu list) oraz Lists Write Access (uprawnienie do zapisu list) ustawione są w pozycji „włączone”.
 7. Wybierz Save Settings (zapisz ustawienia).

Jeśli nie chcesz już dłużej korzystać z Alexy w Todoist, możesz usunąć integrację w następujący sposób:

 1. Uruchom aplikację Alexa na swoim urządzeniu z systemem iOS lub Android.
 2. Naciśnij przycisk More (więcej) na dole, a następnie Skills & Games (umiejętności i gry).
 3. Znajdź umiejętność Todoist i ją kliknij.
 4. Naciśnij Disable skill (wyłącz umiejętność).
 5. Naciśnij Disable (wyłącz).
 6. Zmień nazwę projektów Lista zakupów oraz To-do Alexy albo usuń je z listy swoich projektów.

Jeśli korzystasz z planu Darmowego upewnij się, czy nie zostały przekroczone limity liczby projektów lub etykiet dla konta. Aby go zwiększyć, możesz przejść na plan Pro.